Carrageenan cấu tạo, tính chất tạo gel và khả năng ứng dụng trong Công nghiệp thực phấm