01. Đào tạo-Training
03. Xây dựng và áp dụng chỉ số KPI
05. Kaizen-Quản lý đổi mới- sáng tạo
06. Tổng quan và triển khai 5S
07. Chỉ số Năng Lực Quá Trình Cp-Cpk
08. Mô tả chức năng - nhiệm vụ
09. Đánh giá năng lực nhân viên
16. Quản trị Nguồn Nhân Lực HRM
17. Quản trị hành chính-Văn Thư
18. Quản trị Tri Thức doanh nghiệp
19. Quản trị Tài chính kế toán
20. Quản trị Rủi ro
21. Quản trị Marketing và Sales
22. Quản trị Chi Phí
23. Quản trị Quan hệ khách hàng CRM
24. Hệ thống trả lương theo 3P
31. 6 Sigma và LSS Lean Six Sigma
34. Kanban- Hệ thống Kéo
40. Nông nghiệp hữu cơ Organic
41. Xây dựng TCCS-TC kỹ thuật
42. Truy xuất nguồn gốc
43. Sản xuất sạch hơn - SXSH